​​​​​​​​​​​Medezeggenschapsraad (MR)

Wat en wie
Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:
vacature (secretaris)
Gözde Kaya
Bibi van der Laan

Oudergeleding:
Martijn Min
Nefide Keskin
Ibtisame El-Kouaa (voorzitter)

Advieslid: directie van Het Bovenland

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

Waarover praat/beslist de MR mee?
Geldbesteding, gebouwengebruik, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad.

MR Bovenland – ideeën voor het komend jaar
De MR zal elk jaar een jaarplan maken in overleg met de directie van Het Bovenland en het ASKO bestuur. Communicatie tussen de MR, de directie en het bestuur zijn van groot belang, zodat de verwachtingen over en weer tijdig duidelijk zijn en we op een effectieve manier kunnen overleggen, maar ook transparante communicatie met de ouders, o.a. via de nieuwsbrieven. Daarnaast heeft de MR een functie als vertegenwoordiger van alle ouders. Zo worden er ook thema’s besproken die door ouders zijn aangedragen, zoals cultuuronderwijs en het KBA traject.

Indien u vragen heeft ten aanzie​n van specifieke thema’s waarbij de MR een rol speelt/kan spelen, neem dan contact op met één van de leden of stuur een mail naar bovenland.mr@askoscholen.nl

​Voor zaken die alle ASKO basisscholen aangaan is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).