Onze school bewaakt systematisch de kwaliteit van het onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Wij zijn voortdurend bezig onderdelen van ons onderwijs te evalueren, aan te passen en te vernieuwen.

Onder kwaliteitszorg verstaan wij een doorlopende, professionele houding om ons eigen onderwijs continu te verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich op het voortdurend bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de schoolorganisatie op alle relevante beleidsterreinen. Het gaat dus niet alleen om de primaire processen binnen het onderwijs, maar om de gehele schoolorganisatie. Het gaat om integraal kwaliteitsbeleid. In het kader van kwaliteitszorg stellen we ons voortdurend vragen doen we de goede dingen en doen we dingen goed?

Elk schooljaar kiezen we speerpunten waar we met elkaar – als team - aan werken. Deze keuze wordt bepaald door onze keuzes vanuit het schoolplan, het advies van de inspecteur, de toets resultaten in het leerlingvolgsysteem, de CITO eindtoets, de teamvergadering en de wettelijke eisen waaraan het onderwijs moet voldoen.

De inspectie van onderwijs
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de basiskwaliteit van de school en haar onderwijs. Ze stimuleren de school om de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen. Ze denken mee over wat er goed gaat en wat beter kan. Ze sluiten zoveel mogelijk aan op de ambities van het bestuur en de school en het schoolplan is daarbij het uitgangspunt.

Op de website van de inspectie vindt u het laatste onderzoek dat door de inspectie op onze school is uitgevoerd. Zie https://www.onderwijsinspectie.nl/ Voor meer informatie over onze opbrengsten en het inspectierapport kunt u ook de website ‘Scholen op de Kaart’ raadplegen. Zie www.scholenopdekaaart.nl.