Op het Bovenland werken we vanuit de volgende 3 pijlers:

- Kinderen zijn de toekomst. We bereiden de leerlingen voor op de wereld van vandaag én morgen. Naast de basisvaardigen (taal en rekenen) vinden wij het belangrijk dat leerlingen opgeleid worden tot kritisch denkende wereldburgers, creatief leren denken, ICT-vaardig zijn en om kunnen omgaan met veel informatie. Als deskundig en enthousiast schoolteam staan wij open voor vernieuwingen en innovaties. Zo bereiden wij kinderen voor op de 21ste samenleving waarin veranderingen en ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.

- Leren vanuit plezier en verbinding. We hebben veel aandacht voor ons pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door openheid, warmte en oprechte aandacht voor elkaar.

- De school als gemeenschap. We werken binnen onze school als schoolteam met de kinderen en ouders samen. We leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en zijn omgeving en we leven dit als volwassen voor. We werken daarbij nauw samen met veel professionals die – samen met ons - bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.