Verzuim
Van verzuim is sprake wanneer een kind drie achtereenvolgende dagen niet op school is zonder dat de reden van het verzuim bij de school bekend is. Maar ook wanneer een kind in een korte periode op verschillende dagen een aantal uren afwezig is geweest. In beide gevallen zijn wij als school verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Wanneer er melding wordt gedaan bij de leerplichtambtenaar, onderzoekt de leerplichtambtenaar de verzuimreden. Tevens kijkt hij/zij wat er nodig is om de problemen die de oorzaak voor het schoolverzuim zijn op te lossen.

Extra verlof
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Slechts als het (seizoens)werk van de ouder(s) er de oorzaak van is dat een gezin niet tijdens de officiële schoolvakanties met elkaar op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid om vrij te vragen. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u hier.
Alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid, is extra verlof mogelijk. Het aanvraagformulier hiervoor vindt u hier

Aanvraag extra verlof
Extra verlof moet altijd tijdig en schriftelijk aangevraagd worden. Aanvraagformulieren zijn ook te verkrijgen via de administratie of directeur. 
Afhankelijk van het aantal schooldagen waarvoor een aanvraag geldt, bepaalt de directeur (tot tien schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan tien schooldagen) de toekenning of afwijzing van het verlof.

Meer informatie
Meer informatie over verlof en verzuim is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam over de leerplicht Leerplichtambtenaar - Gemeente Amsterdam of via informatie bij de Rijksoverheid.