• Nieuws

appel met vingerpoppetje 1 1180x520

Over: Geen studiedag op 17 februari, Rapportgesprekken, Rots-Water training, Financiële bijdragen, Traktaties,  Informatie-aanbod voor ouders

 

Vervallen studiedag 17 februari en opschuiven rapportgesprekken
Het lijkt erop dat de grote corona uitbraak op Het Bovenland op zijn retour is, maar nog steeds zijn er redelijk wat leerlingen en collega’s in quarantaine. Gelukkig gaat het de goede kant op! Normaal gesproken hebben wij in januari en februari een strakke planning voor het afnemen van de toetsen, het analyseren, bespreken van alle opbrengsten op groeps- en schoolniveau tot en met de rapportgesprekken. U begrijpt dat we door alle afwezige leerkrachten en leerlingen de planning niet halen en we hebben deze moeten aanpassen. Dit is gisteren met de MR besproken en zij zijn akkoord met het volgende. De studiedag van 17 februari komt te vervallen . De studiedag van 18 februari blijft staan. De oudergesprekken starten een paar dagen later dan oorspronkelijk gepland: van 10-18 maart.

Heeft u rekening gehouden met de studiedag van 17 februari en bijvoorbeeld al een vakantie hebben geboekt? Dan kunt u dit aangeven bij de directie (bovenland.directie@askoscholen.nl). We zullen hier soepel mee omgaan.

Rots en water training in groep 5
Het Bovenland is een Vreedzame School. We leren de kinderen op een democratische manier beslissingen te nemen, hoe om te gaan met conflicten en hoe zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en binnen de school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel en op meerdere gebieden geleerd kan worden. In de groepen 5 geven we hier preventief aandacht aan in de vorm van een groepsdynamiektraining door middel van een Rots en Watertraining.

Er wordt o.a. gewerkt aan: Positief en veilig klimaat in de groep, versterken van sociaal emotionele competenties van leerlingen, vergroten van het zelfvertrouwen, omgaan met je emoties en grenzen, conflicten oplossen, etc. Aleid Bouten en Katja Nederhoed verzorgen de lessen waarin actieve oefeningen worden afgewisseld met rollenspel, korte gesprekken over actuele thema’s. De betreffende ouders hebben een ouderavond gehad over de training en de eerste lessen zijn inmiddels gestart!

Financiële bijdrage van ouders. Hoe zit dit?
In Nederland ontvangen scholen geld van de rijksoverheid om onderwijs te organiseren. Dit geld wordt besteed aan de salarissen voor o.a. leerkrachten, boeken en materialen. Voor het organiseren van extra activiteiten vragen de meeste scholen een ouderbijdrage. Het gaat bijvoorbeeld om de kerstviering, sinterklaasfeest, uitjes, iets extra voor in de klas, schoolreisje. Juist die zaken waar de kinderen zoveel extra plezier uithalen. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel nodig om al deze activiteiten te kunnen blijven doen! We merken dat nog niet veel ouders betaald hebben. Hieronder leest u de oproep van de oudervereniging.

De uitleg voor de tussenschoolse opvang is net even anders. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt op Het Bovenland geregeld door TSO medewerkers. Het is een vast team van vrijwilligers en drie keer per week vangen zij met liefde en warmte uw kind op. Wij zijn hier superblij mee en willen dat graag zo houden. We hebben een paar jaar geleden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een andere vorm van tussenschoolse opvang. Die kosten kunnen oplopen tot 2,50 euro per dag per kind. Dit is echt niet wat we willen, maar anders zijn we als school genoodzaakt om na te denken over een andere manier van opvang.

Graag uw aandacht voor onderstaande berichten.

TSO
Er zijn alleen nog lang niet genoeg betalingen binnen om de vrijwilligersvergoeding te betalen. We vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een extreem klein bedrag!

Wilt u dit bedrag zo snel mogelijk overmaken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt jaarlijks uw aandacht voor de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 57,50 per kind. Door deze financiële bijdrage kunnen we juist wat extra op school organiseren en gaan we op schoolreisje.

In december heeft u een brief ontvangen van de ouderraad met het verzoek om de eerste termijn € 22,50 per kind. Dit zijn de kosten die wij maken voor het organiseren van activiteiten voor uw kind(eren). In de vorige brief hebben we aangegeven dat we ouders met meer dan 2 kinderen vragen een bijdrage te geven voor 2 kinderen (u mag natuurlijk wel voor 3 kinderen een bijdrage geven) Wilt u dit bedrag vóór 30 december 2021 overmaken op rekening NL93INGB 0009 1028 63 ten name van Ouderraad Het Bovenland, onder vermelding van de Naam en GROEP van uw kind(eren)?

Uit de ouderbijdrage wordt o.a. het klassenbudget betaald. Deze hebben de leerkrachten inmiddels ontvangen. Van dit geld worden juist die dingen aangeschaft waar normaal geen geld voor is: leuke plantjes, wat extra’s voor het thema, mooi boek, etc. Leerkrachten zullen natuurlijk via Parro laten weten wat er dit schooljaar is aangeschaft!

Gefeliciteerd!
Uw kind is jarig en mag trakteren op school. Let op, het gaat ons om een kleinigheidje. Onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Een lekkere traktatie kan ook bestaan uit groenten en fruit. Voor andere traktaties geldt: hou het klein en beperk het tot één product. Op zoek naar ideeën? Zie http://www.gezondtrakteren.nl/

Aanbod voor ouders (vanuit het OKT)
16 en 18 februari heeft het landelijk contactpunt ouderbijeenkomsten twee informatiebijeenkomsten gepland over wat een scheiding betekent voor kinderen. Er wordt ingegaan hoe je in een zo’n situatie je kind steun kan bieden. De bijeenkomsten zijn gratis. Aanmelden kan via: https://ouderbijeenkomsten.nl/

Andere online bijeenkomst op 16 februari (of 1 juni 2022) gaat over opgroeien met zorg of ziekte in het gezin. Misschien is in uw gezin een van de ouders langdurig ziek. Of heeft een van de kinderen een beperking... Dat is een extra zorg voor u als ouder. En wat doet het met de kinderen in het gezin?

Speciaal voor ouders en/of verzorgers organiseren we een online bijeenkomst. De bijeenkomst gaat over hoe kinderen en jongeren de situatie ervaren. En wat u als ouder kunt doen om goed met uw kind(eren) in contact te blijven. Klik hier voor het aanbod. 

Vakanties en studiedagen 2021-2022

Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 27 februari 2022

Pasen 14 april t/m 18 april

Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2021

Hemelvaart 26 mei t/m 29 mei 2021

Pinkstervakantie 4 juni t/m 8 juni 2021

Zomervakantie 15 juli t/m 28 augustus 2021