• Nieuws

Over: de Vreedzame School, opleiding in de school, verkiezingen MR, TSO, invallers, de Kinderboekenweek, schoolschrijver in de klas, aanmelden op het Bovenland en de piano.

Bijna herfstvakantie

Wat vliegt de tijd. Het voelt alsof we net zijn begonnen en de herfstvakantie staat alweer voor de deur! Nieuwe collega's en leerlingen hebben inmiddels steeds meer hun draai in de school gevonden. Ondanks alle Corona perikelen hebben we hard gewerkt met elkaar. In de groepen hebben de leerlingen met IPC gewerkt over het thema 'het brein', maar ook afspraken gemaakt met elkaar vanuit de Vreedzame school.

Na de herfstvakantie zijn er voor het team twee studiedagen. Deze staan in het teken van de Vreedzame School en we zullen vooral van en met elkaar leren. We gaan met elkaar aan het werk hoe we het positief werkklimaat kunnen versterken en hoe leerkrachten kunnen helpen conflicten op te lossen via een vast mediatie stappenplan. Dit sluit aan bij blok 2 van de Vreedzame school (zie deze nieuwsbrief). Ook zullen de leerteams van rekenen en IPC met het team aan de slag gaan over het rekenonderwijs en de thema's in de klas.

De Vreedzame school

De afgelopen periode hebben we blokken 1 en 2 (Wij horen bij elkaar en Wij lossen conflicten zelf op) afgesloten. Ook hebben we met elkaar de grondwet van de school opgesteld. Daarover krijgt u nog informatie.

Blok 2 ging over het oplossen van conflicten. Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

De lessen in dit blok zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Er is sprake van ruzie als een conflict gepaard met geweld gaat en dat is niet wat we willen. We leren de kinderen in een conflict juist stevig te staan, om op een juiste manier voor zichzelf op te komen en rekening te houden met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de los-het-op-kaart. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan praat-het-uit. Kinderen leren bijvoorbeeld hoe je kritisch naar jezelf kan kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. Dat is niet altijd even makkelijk!

Heeft u al gehoord van uw kind over opstekers en afbrekers? Vraag er eens naar en praat er over! Laat uw kind weten wanneer hij of zij een opsteker of afbreker aan iemand geeft en stimuleer de opstekers. Binnenkort zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 kletskaarten van blok 1 en 2 mee naar huis krijgen. We vragen u deze met uw kind te bespreken.

Opleiden in de school (OPLIS)

De ASKO (ons bestuur) werkt nauw samen met de Pabo verbonden aan de Hoge School van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam om studenten op te leiden tot leerkracht. Dat wordt Opleiden in de School (OPLIS) genoemd. Het Bovenland heeft vorig jaar een procedure doorlopen om ook opleidingsschool te worden binnen de OPLIS. Dat betekent dat we ook dit jaar weer stagiaires in huis hebben en dat Daphne -onze nieuwe opleider- zich gaat richten op de begeleiding van de studenten.
We hebben een Lio-er (leraar in opleiding), een 3e jaars, een 2e jaars en 4 eerste jaars stagiaires op school stage lopen. Ze lopen in diverse bouwen stage en zijn tot minimaal januari bij ons op school in de leer. De stagiaires hebben zich aan de klassen waarin ze stage lopen voorgesteld en zullen ook aansluiten bij eventuele oudercontact momenten.

Wij hopen dat ze een leuk maar vooral leerzaam jaar zullen hebben!

Vanuit de medezeggenschapsraad: verkiezingen

Wilt u actief betrokken zijn bij het onderwijs en school van uw kind? Dan is de MR wellicht iets voor u! Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn we op zoek naar een nieuw ouderlid.

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Hoe vaak overleg?

De MR vergadert om de 6 weken. Echter, gezien de huidige situatie kan de frequentie toenemen. De vergaderingen vinden doorgaans in de avond op school plaats, maar zolang de maatregelen van kracht zijn digitaal en/of na registratie op school plaats. Vanwege de huidige situatie kan het noodzakelijk zijn dat er extra overlegmomenten worden ingepland.

Waar heeft de MR overleg over?

Zaken die onder andere tijdens de vergadering aan bod komen zijn: het wijzigen van lesrooster, TSO, jaarplan, schoolgids etc.. Over bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website, onder kopje medezeggenschapsraad is het e.e.a. toegelicht.

Wat is de procedure?

Als u plaats wilt nemen in de MR dient u dit aan ons kenbaar te maken d.m.v. een e-mail met daarin uw naam, naam + groep van uw kind(eren) en uw motivatie. Dit mailtje ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 23 oktober op het e-mailadres: bovenland.mr@askoscholen.nl. Indien er meerdere kandidaten zich aanmelden voor de oudergeleding, dan zullen er verkiezingen worden gehouden. De verkiezingen zullen gehouden worden in de week van 26 oktober. De ouder die de meeste stemmen van de achterban (ouders/verzorgers) krijgt, wordt het nieuwe MR-lid voor de oudergeleding. De uitslag van de MR verkiezing zal gedeeld worden in de week van 2 november. Wij stellen altijd eerst de kandidaten op de hoogte, daarna zal het met alle ouders/verzorgers gedeeld worden.

Mocht u meer informatie willen hebben dan vernemen we dat graag. U kunt een e-mailbericht sturen naar: bovenland.mr@askoscholen.nl of één van de MR-leden contacteren: Lisa ( moeder Tibor, groep 6A en Erin, groep ) Hicham (vader Meysa, groep 8 en Zeyna, groep 4A) en Fdila (moeder Isra groep 6B). Of de teamleden: Daphne (groep 8), Selda (groep 1/2B) en Yolanda (groep 5A/6B)

Met vriendelijke groet, MR Bovenland

TSO
De tussenschoolse opvang (TSO) is geregeld met een prettig en ontspannen buitenspeelmoment voor de kinderen. Tijdens dit buitenspeelmoment heeft de leerkracht pauze en is er toezicht door TSO medewerkers. Deze ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Om de TSO op deze wijze te kunnen continueren zijn middelen nodig. We vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag.

Wilt u dit bedrag zo snel mogelijk overmaken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).\

Invallers gezocht!

We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door aan Sandra van Vliet via bovenland.directie@askoscholen.nl

De Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is begonnen. Tijdens de Kinderboekenweek doen we allerlei activiteiten om het lezen te promoten. Afgelopen vrijdag hebben we de Kinderboekenweek geopend. Alle juffen en meesters gingen tijdens de start van de dag een boek voorlezen in een andere klas.

Na de opening zijn alle groepen aan de slag gegaan met het werken rondom boeken. De kleutergroepen houden dit jaar een verkiezing van het leukste prentenboek. Er worden in de klas vier prentenboeken voorgelezen. De kinderen mogen aan het einde van de week op een stembiljet aangeven welk boek zij het leukst vinden en hun briefje in de stembus stoppen. Op vrijdag wordt tijdens de afsluiting bekend gemaakt welk boek gewonnen heeft.

In de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen zelf echte schrijvers geworden. De groepen 3 en 4 bedenken samen een verhaal. De kleuters boffen maar want de kinderen van groep 8 zijn in de klas hard bezig om zelf een prentenboek te bedenken voor hen. In de klas worden maar liefst 5 prentenboeken gemaakt. Het leukste prentenboek van groep 8 wordt vrijdag tijdens de afsluiting aan de kleuters voorgelezen. In de groepen 5 t/m 7 komt de schoolschrijver een bezoek brengen. De kinderen bedenken zelf een verhaal en in de klas wordt op het leukste verhaal gestemd. De winnaar verdient een prijs voor de klas. Vrijdag sluiten we de Kinderboekenweek af.

Schoolschrijver in de klas

Fictie en non-fictie, wat betekenen die woorden eigenlijk? Is er een duidelijk onderscheid tussen die twee? Waar zit hem dat precies in? En hoe kun je zelf een verhaal schrijven over echte dingen? Dit hebben de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 de afgelopen weken allemaal geleerd met de lessen van de schoolschrijver. Dit uit 4 lessen bestaande project waarin de kinderen hebben gewerkt aan het schrijven van een eigen verhaal werd afgesloten met een bezoek van kinder- en jeugdboekenschrijfster Maren Stoffels. Voor deze groepen is hiermee ook de kinderboekenweek afgesloten: per klas werd het winnende verhaal voorgelezen in de centrale hal van de school. De winnende verhalen komen binnenkort op onze website te staan.

Aanmelden op Het Bovenland

Het leerlingenaantal van het Bovenland stijgt en dat betekent dat we in sommige groepen geen leerlingen meer aannemen. Voor de jonge kinderen (woonachtig in Amsterdam) geldt het stedelijk toelatingsbeleid. Voor deze ouders geldt: Rond de derde verjaardag van het kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en een aanmeldformulier. U Levert het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier bij ons in en u ontvangt van de school een bewijs van aanmelding.

Meer informatie vindt u op onze website: https://www2.askoscholen.nl/scholen/hetbovenland/contact/Paginas/Aanmelden.aspx

Belangrijk om te weten:

aanmelden

Piano

We hebben van de ouders van Trixie en Monica Vollaard (groep 4B en 6B) een prachtige piano gekregen. Afgelopen week is de piano gestemd. Het is een waardevolle aanwinst in onze muziekles. Dank jullie wel!