• Nieuws

Over: personele zaken, COVID-19 maatregelen, picknick, ouderavond, de Vreedzame School, schoolplein, TSO, ouder- en kindteam en gezondheidsonderzoeken. 

Het schooljaar is weer begonnen!

De vakantie is voorbij en we hebben de eerste week alweer achter de rug! Het was weer fijn om het team weer uitgerust en met frisse energie terug te zien.

Het team is dit jaar weer verder gegroeid en we hebben flink aantal nieuwe collega's verwelkomd. Daarover verderop meer.

De afgelopen week, de laatste vakantieweek van de kinderen, is het team weer gestart. Ondanks de hitte is er hard gewerkt. De school is weer ingericht en aangekleed, lessen zijn voorbereid, groepen overgedragen enzovoorts, enzovoorts. Ook is er tijd besteed aan het (opnieuw) kennismaken met elkaar en aan het bespreken van het jaarplan, met daarin de doelen voor het komende schooljaar en andere zaken die aandacht nodig hebben. Tenslotte heeft het team zich verder geschoold in de werkwijze van de Vreedzame School.

We zijn klaar voor de start van het schooljaar maandag en hebben er weer zin in!

Personele zaken

In deze tijd met grote lerarentekorten zijn wij op het Bovenland bijzonder blij dat wij met een compleet team starten. U bent voor de vakantie al geïnformeerd over welke leerkracht welke groep heeft. We heten onze nieuwe collega's Lotte (1-2), Sasja (3), Lisette (3), Cathy (4), Amber (5), Jacqueline (7) en Carla (arrangementen passend onderwijs) van harte welkom!

Daphne (groep 8) neemt één dag per week de taak van Opleider In de School op zich. Zij begeleidt dan stagiaires op weg naar het leerkrachtschap. Zij wordt daarom op de dinsdagen vervangen door Muriël Letterboom. Muriël heeft ook in het afgelopen jaar al vervangingswerkzaamheden bij ons op school gedaan.

Covid19 (Corona) maatregelen

De maatregelen die voor de zomervakantie van toepassing waren binnen en rond de school om de verspreiding van Covid19 zoveel mogelijk tegen te gaan, blijven ook na de vakantie van kracht.

Op basis van de nieuwste richtlijnen die vlak voor de zomervakantie nog zijn verschenen zijn er kleine aanpassingen; het is in specifieke gevallen en onder specifieke voorwaarden (op afspraak!) weer mogelijk om individuele ouders toegang te geven tot de school. In het protocol (in de bijlage) leest u hoe dit precies zit.

Bent u als ouder in een land op vakantie geweest met code oranje of code rood, dan dient u twee weken in thuisquarantaine te gaan. U kunt uw kind dan niet zelf naar school brengen, maar moet hiervoor iets anders regelen.

Er is de afgelopen weken veel gepubliceerd over het belang van goede ventilatie in scholen. Op Het Bovenland zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat er een ventilatiesysteem is dat voldoet aan de eisen en richtlijnen. Daarnaast zetten we ook de ramen goed open.

Picknick

Het Bovenland kent de gezellige traditie om op de woensdag van de eerste schoolweek gezamenlijk te picknicken met ouders en kinderen. Helaas is het met de huidige coronamaatregelen niet mogelijk om deze picknick door te laten gaan. De picknick die gepland staat op woensdag a.s (19 augustus) vervalt dus.

Ouderavond

Op 27 augustus staat er een algemene ouderavond gepland. Het zal dan nog niet mogelijk zijn om de ouders fysiek in de school te ontvangen. We denken na over een digitaal alternatief. Noteert u deze datum wel vast in uw agenda?

De Vreedzame School (DVS)
Afgelopen schooljaar is er gestart met de methode De Vreedzame School (DVS). Deze methode wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 'betrokken' burgers. U bent hierover in het afgelopen schooljaar een aantal keer geïnformeerd.

Ouders en school hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen, hoe om te gaan met conflicten en hoe zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

We zullen u ook dit jaar regelmatig informeren over De Vreedzame school. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.devreedzameschool.nl.

Schoolplein
Vlak voor de zomervakantie zijn drie speeltoestellen van het schoolplein afgekeurd. Twee van deze toestellen zijn inmiddels verwijderd, de derde, de tunnel, is hersteld, maar moet nog opnieuw gekeurd worden. Op dit toestel mag nog niet worden gespeeld, de rest van het plein kan gewoon gebruikt worden. Er zal nagedacht gaan worden over de invulling/inrichting van de vrijgekomen plekken.

TSO
De tussenschoolse opvang (TSO) is geregeld met een prettig en ontspannen buitenspeelmoment voor de kinderen. Tijdens dit buitenspeelmoment heeft de leerkracht pauze en is er toezicht door TSO medewerkers. Deze ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Om de TSO op deze wijze te kunnen continueren zijn middelen nodig. We vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag.

Wilt u dit bedrag voor 1 oktober overmaken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Studiedagen, vakanties, jaarkalender

U heeft deze data voor de vakantie al van ons ontvangen.

In de bijlage ontvangt u nogmaals de data van vakanties en studiedagen en de jaarkalender.

Ingekomen post; bericht van het OKT

Ouder- en Kindteam op de basisschool

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken gedrag), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving of schulden. U kunt contact opnemen met ouder en kindadviseur Chantal van Unen. Samen kijk je dan wat er speelt en welke hulp passend is. Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)? Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Chantal van Unen op telefoonnummer 0655834196 of via c.vanunen@oktamsterdam.nl.

Gezondheidsonderzoeken op school

De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Met vragen over jouw kind, ben je altijd welkom bij jeugdverpleegkundige Leontine Mulder op 020 555 5961/ 06 1220 4931 of via lmulder@ggd.amsterdam.nl. U kunt ook terecht bij jeugdarts Samira Ben Said-Bouyeri op 020 5555961/ 06-23230980 of via sbensaidbouyeri@ggd.amsterdam.nl. Zij zijn vast verbonden aan deze school. In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Vaak wordt daarbij een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact op en bespreekt wat nodig is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over.

Altijd welkom

Meer informatie over de Ouder- en Kindteams vind je in dit korte filmpje en op oktamsterdam.nl. Daar vind je ook het adres van het team in jouw wijk en de naam en contactgegevens van de ouder- en kindadviseur verbonden aan deze school.

Ten slotte

Wij zien alle kinderen graag komende maandag (17 augustus) terug op school. We hebben er zin in!