Jaarkalender

Mei 2021

23 mei Hele dag

1e Pinksterdag

24 mei Hele dag

2e Pinksterdag - kinderen vrij

25 mei 09:00 - 10:00

Digitale rondleiding geïnteresseerde ouders

Juni 2021

1 juni Hele dag

Schoolfotograaf

2 juni Hele dag

Schoolkamp groep 8

3 juni 09:00 - 09:30

Digitale rondleiding geïnteresseerde ouders

3 juni Hele dag

Schoolkamp groep 8

4 juni Hele dag

Schoolkamp groep 8

15 juni Hele dag

Schoolreis

22 juni Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

23 juni Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

Juli 2021

1 juli 09:00 - 09:30

Rondleiding geïnteresseerde ouders

24 juni - 2 juli Hele dag

Rapportgesprekken - 2e Rapport

2 juli Hele dag

Eindfeest

6 juli 18:00 - 21:00

Afscheidsavond groep 8

7 juli Hele dag

Uitzwaaien groep 8

8 juli Hele dag

Laatste Schooldag - Groep 1 t/m 7

9 juli Hele dag

Studiedag - kinderen vrij

10 juli - 20 aug Hele dag

Zomervakantie